Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

Tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteriseloste

1. Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

JSI Ammattirekry Oy (rekisterinpitäjä), myöhemmin JSI Koulutus – Sanna Järvinen – Jarrumiehenkatu 3 a, 20100 Turku – puh. 045 7877 0500 – sanna.jarvinen@yksityisopettaja.fi

2. Henkilötietojen käsittelyperuste ja käsittelyn tarkoitus

Opiskelija (rekisteröity) antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn opetusta ja laskutusta varten. Rekisterissä olevat henkilöt ovat osallistuneet JSI Koulutuksen järjestämään opetukseen. Henkilötietoja tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

Rekisterissä olevien henkilötietoja käsitellään opetuksen hoitamiseksi ja laskuttamiseksi.

3. Käsiteltävä henkilötietojen ryhmä työnhakijarekisteri.

Rekisteröidystä käsitellään seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, vanhempien nimet, puhelinnumerot, sähköpostiosoiteet,
  • opetettava aine

Rekisteröidyt eivät ole profiloinnin kohteina.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja saadaan opiskelijan tai vanhemman itse antamista tietolähteistä.

5. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää asiakkaan tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 2 määriteltyjen tarkoitusten toteuttamiseksi.

6. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterin tietoja käsittelevät JSI Koulutuksen rekisteritietojen käyttöön oikeutetut, henkilötietojenkäsittelysopimuksen (GDA) tehneet henkilöt tai tahot.

Sopimusjärjestelyin on varmistettu, että henkilötietoja käsitellään kulloinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti tässä tietosuojakäytännössä esitetyllä tavalla.

7. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei myy tai vuokraa rekisteröidyn henkilötietoja kolmansille osapuolille.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia puutteellisten ja/tai virheellisten tietojen oikaisemista viivytyksettä. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää poistamaan hänen tietonsa ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen. Tietoja ei kuitenkaan voida poistaa, mikäli poistaminen estää rekisterinpitäjää huolehtimasta lakisääteistä tai viranomaisten edellyttämiä velvoitteista.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Tietosuoja-asetus takaa rekisteröidylle oikeuden rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä tilanteissa. Vaatimus tietojen käsittelyn rajoittamisesta tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä silloin, kun hän on antanut suostumuksensa tietojensa käsittelylle tai kun häntä koskevien henkilötietojen käsittely perustuu yrityksen oikeutettuun etuun. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Kun henkilötietojen käsittelyperusteena (kohta 2) on rekisteröidyn oma suostumus, hänellä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa; sekä oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle yritykselle tai rekisterinpitäjälle. Vaatimus tehdään ilmoittamalla siitä kirjallisesti kohdassa 1 mainitun yhteyshenkilön osoitteeseen.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla JSI Koulutus käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan tietosuojavaltuutetulle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään lukituissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa sekä palvelimella, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuja. Tietokantoihin ja palvelimella oleviin tietoihin pääsy on rajoitettu vain sellaisiin henkilöihin, joilla on työtehtäviensä perusteella tarve käyttää tietoja.